نرم افزار بورس

نرم افزار بورس

حضور در بازار بورس همواره با چالش های گوناگونی همراه بوده است. از ضروریات فعالیت در چنین بازارهایی، استفاده از نرم افزار بورس است.